Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

   Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • постоянен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА:

   Чл. 177, ал.1 и ал.3 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/.

    

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване;
   Устно в Центъра за административно обслужване;
   Чрез лицензиран пощенски оператор;
   На e-mail: info@belogradchik.egov.bg

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

   1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

   2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;

   3. Разрешение за строеж (акт за узаконяване) – прилага се служебно;

   4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на достигнатите контролирани нива;

   5. Акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква;

   6. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

   7. Информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация; за строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви "б" и "ж" от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограничения, се прилага удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

   8. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, когато такива са необходими;

   9. Технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда – и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност;

   10. Актове по специални закони, които са необходимо условие за въвеждане в експлоатация;

   11. Пълномощно (в случай че заявлението се подава от пълномощник);

   12. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:
   Агенция по вписвания;
   Възложител, проектант, строител и лицето, упражняващо строителния надзор;
   Община Белоградчик;
   Строителен надзор или технически ръководител;
   Възложител, строител и лице, упражняващо строителен надзор;
   Възложител, проектант, строител и лицето, упражняващо строителния надзор;
   Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
   Експлоатационни дружества;
   Лицето упражняващо строителен надзор или технически ръководител;
   Възложител;
   Нотариус;
   Банка.

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

   50,00 лв.

    
   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
   На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване;
   Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване.
   По банкова сметка:
   IBAN: BG65IABG74968400270200
   BIC: IABGBGSF
   Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
   Кодът за вида плащане е: 448090.
    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

   7 дни.

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   По електронен път на точно упомената електронна поща.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане