Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2529 Позволително за ползване на лечебните растения

   Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • до 5 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • едногодишен
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Издаденото позволително или отказът за издаване могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им (чл. 149, ал. 1 АПК) и на основанията, предвидени в чл. 146 АПК.

  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул."Жорж Папазов" №18, п.к. 8600
  Код за междуселищно избиране: 046
  Телефон за връзка: 046686814
  Факс: 046662277
  Адрес на електронна поща: region@yambol.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, С цел улесняване на гражданите, организациите и фирмите при работа с администрацията е въведено обслужване без прекъсване за «Звеното за административно обслужване»
  Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
  Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул."Жорж Папазов"№18, п.к. 8600
  Код за междуселищно избиране: 046
  Телефон за връзка: 046/686814
  Факс: 046/662277
  Адрес на електронна поща: region@yambol.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, С цел улесняване на гражданите, организациите и фирмите при работа с администрацията е въведено обслужване без прекъсване за «Звеното за административно обслужване» от 08.00 час до 18.00 часа
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане