Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

   Заведенията за хранене и развлечения, самостоятелни или прилежащи към места за настаняване подлежат на категоризиране, за които се издава категорийна символика съгласно Закона за туризма.
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 104
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 г.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   Чл. 128, т.2 и т.3 от Закона за туризма.
   Чл.2, ал.1, т.5 и чл.2, ал.2, т.5 от Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма.

    

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор.
   На e-mail: info@belogradchik.egov.bg
   Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Белоградчик на адрес: https://belogradchik.egov.bg
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/af18f651-7d3f-40a9-88ae-3446b55bed35

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:
   Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - (по служебен път при вписан Договор в Агенция по вписванията след 2000 г.)
   Документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта - за въведени в експлоатация обекти след 2014 г. се издава по служебен път.
   Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник-оригинал.

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

   За разглеждане на документи за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
   а) до 20 места за сядане - 75 лв.;

   б) от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;

   в) от 51 до 100 места за сядане - 250 лв.;

   г) от 101 до 150 места за сядане – 400лв.;

   д) от 151 до 250 места за сядане - 600 лв.;

   е) от 251 до 300 места за сядане – 700лв.;

   ж) над 300 места за сядане - 1000 лв.

   За вписване в НТР на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
   а) до 20 места за сядане - 75 лв.;

   б) от 21 до 50 места за сядане - 125 лв.;

   в) от 51 до 100 места за сядане - 250 лв.;

   г) от 101 до 150 места за сядане – 400лв.;

   д) от 151 до 250 места за сядане - 600 лв.;

   е) от 251 до 300 места за сядане – 700лв.;

   ж) над 300 места за сядане - 1000 лв.

    

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

   На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване.
   Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване.
   Чрез портала за електронни административни услуги: E-pay, Easypay.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/af18f651-7d3f-40a9-88ae-3446b55bed35
   По банкова сметка:
   IBAN: BG65IABG74968400270200
   BIC: IABGBGSF
   Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
    
   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА В СРОК:

    104 работни дни.

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:
   Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   По електронен път на точно упомената електронна поща.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ НАПРАВЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

      

    
    
    

    

   Ниво на осигуреност

   Високо

   Средство за електронна идентификация

   КЕП

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Програми, проекти и обществени поръчки"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877876464
Факс: 0936/5 30 17
Адрес на електронна поща: akirilova@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане