Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

   Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни, 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Постоянен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА:

   Чл. 142, чл.144, и чл.145, ал.1 и ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

    

    

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с  КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/560df7a0-8634-47d0-aece-6bb5e8ca04ae
   Чрез лицензиран пощенски оператор.
   На e-mail: info@belogradchik.egov.bg.

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:
   Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.)
   Оригинална виза за проектиране или цветно копие на ПУП.
   Проекти в 3 комплекта с части: архитектурна, конструкции/констр.експертиза, ЕЛ, ВиК,  ВП с трасировъчен план,     ОВКИ, ТТЕ, ПБЗ.
   Оценка за съответствие на част ”Конструктивна” по чл.142, ал.10 от ЗУТ.
   Оценка за съответствие по чл.142, ал. 6 от ЗУТ.
   Решение по оценка на въздействието върху околната среда (при необходимост).
   Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура.
   План по чл.11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, в обхват, определен в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (при необходимост).
   Оценка за съответствие по чл.142, ал. 11 от ЗУТ.

    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:
   Община Белоградчик (Публичен регистър на Агенция по вписванията)
   Община Белоградчик.
   Проектант.
   Правоспособен инженер конструктор.
   Експертен съвет или регистрирана фирма консултант.
   РИОСВ.
   Експлоатационни дружества.
   Правоспособен проектант.
   Физически или юридически лица.
    

    

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА В РАЗМЕР НА:

   ТАКСИТЕ ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КВАДРАТУРАТА НА ОБЕКТА.
    

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

   На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване.
   Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/560df7a0-8634-47d0-aece-6bb5e8ca04ae
   По банкова сметка:
   IBAN: BG65IABG74968400270200
   BIC: IABGBGSF
   Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
    

   Кодът за вида плащане е: 448001.

    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ОДОБРЯВАНЕТО В СРОК:

   30 дни – чл.144, ал.3, т.2 от ЗУТ.
   14 дни - чл.144, ал.3, т.1 от ЗУТ.

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   По електронен път на точно упомената електронна поща.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ОДОБРЯВАНЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане