Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

   До одобряване на кадастралните планове и кадастралните регистри (разписните списъци) към тях, скиците на недвижимите имоти се издават и поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни, 3 дни, 24 часа
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочни
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заявлението по образец с необходимите документи може да подадете:

   - лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване;

   - устно в центъра за административно обслужване;

   - чрез лицензиран пощенски оператор;

   - на ел.адрес: info@belogradchik.egov.bg]

   - чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на общината с ПИК на НАП или КЕП на адрес: https://belogradchik.egov.bg

   - чрез единен портал за електронни административни услуги на ДА "Електронно управление" с ПИК на НОИ или КЕП.

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

   - Документ за собственост /по служебен път, при вписани НА в АВ след 01.12.2019г./;

   - Решение на комисия за ОПС /за имот ОС - по служебен път/

   - Решение за ОПС /за имот ОС - по служебен път/

   - Удостоверение за наследници /по служебен път/.

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ СКИЦАТА В СРОК / за селата/:

   - 7 дни - за обикновена услуга - 8 лв.;

   - 3 дни - за бърза услуга - 12 лева;

   - 24 часа - за експресна услуга - 16 лева

   ЗА ГРАДА:

   - 7 дни - 20 лева;

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане