Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2541 Издаване на решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

   Разрешителните за водовземане и/или ползване на воден обект се издават за определен срок, като в Закона за водите са предвидени възможности за продължаване срока на действието им при определени условия.
   Продължаване срока на действие на издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект може да бъде извършено при наличието на следните обстоятелства:
   - заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното е подадено преди изтичането му;
   - не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, и
   - са изпълнени условията на издаденото разрешително.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 78
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • Съгласно Раздел ІІІ, Глава ІV на Закона за водите.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Срокът на действие се посочва в издадения индивидуален административен акт.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • В 14-дневен срок от съобщаването на услугата, чрез Директора на Басейнова дирекция, по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд.

  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: 032/60 47 33 - на цена, съгласно тарифата на съответния оператор
  Факс: 032/60 47 21
  Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@earbd.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на центъра за административно обслужване е без прекъсване за обедна почивка
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане