Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 600 Издаване на разрешения за провеждането на олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи, както и регионални спортни състезания на територията на Република България

   Ежегодно се разглеждат предложения от лицензираните спортни федерации за провеждане на международни спортни прояви на територията на страната и се одобряват прояви с принос за спорта, икономиката и туризма
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 8, т. 15
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на младежта и спорта
  • Срок за предоставяне:
   • седем дневен срок
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на младежта и спорта
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Спорт за високи постижения"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. Васил Левски № 75, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9З00 567
  Факс: (02)9873193
  Адрес на електронна поща: press@mpes.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:00 до 18:00, Работното време на служителите в администрацията на министерството е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно. Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане