Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1286 Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

   Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи
 • На основание на:
  • Закон за автомобилните превози - чл. 89а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Председател
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец от подаване на заявлението; 15 дни за вписване на промяна в обстоятелствата
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 3 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Административен съд
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 14 дни

 • Ограничения и условности:
  • За да бъде заявена услугата по електронен път,  юридическото лице е необходимо да притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
 • Публичен регистър:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52А, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)980 63 17
Факс: (02)986 17 07
Адрес на електронна поща: damtn@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Административното обслужване се осъществява без обедна почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане