Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 637 Изменение или продължаване срока на валидност на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции

   Авиационният оператор може да кандидатства за изменение, подлежащо на предварително одобрение на някой от елементите на свидетелството за авиационен оператор за специализирани операции или в спецификацията към свидетелството, както и за продължаване срока на валидност на свидетелството. Одобрените промени удостоверяват, че състоянието на заявителя съответства на изискванията за упражняване на предоставените права.
 • На основание на:
  • Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори - чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, във връзка с Глава четвърта, Раздел ІІІ
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • до 45 дни при наличие на редовни документи
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до 3 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • не
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • АССГ
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане