Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1164 Издаване на удостоверение за идентичност на имот

   Издаване на удостоверение за идентичност на имот
 • На основание на:
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 14
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Общинска служба по земеделие
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен до промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Административният акт се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична и се получва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването или лично/ чрез пълномощник в звеното за административно обслужване.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба "Земеделие" - Берковица
Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, ПЛ. ЙОРДАН РАДИЧКОВ " 4, п.к. 3500
Код за междуселищно избиране: 0953
Телефон за връзка: 0953/88676, 0879/197343
Адрес на електронна поща: oszg_ber@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
Общинска служба "Земеделие" - Бойчиновци
Адрес: обл. Монтана, общ. Бойчиновци, гр. Бойчиновци, УЛ. ГАВРИЛ ГЕНОВ №2, п.к. 3430
Код за междуселищно избиране: 09513
Телефон за връзка: 09513/2277, 0879/197364
Адрес на електронна поща: oszg_b@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
Общинска служба "Земеделие" - Брусарци
Адрес: обл. Монтана, общ. Брусарци, гр. Брусарци, УЛ. ГЕОРГИ ТРАЙКОВ №20, п.к. 3680
Код за междуселищно избиране: 09783
Телефон за връзка: 09783/2830, 0879/197334
Адрес на електронна поща: oszg_br@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
Общинска служба "Земеделие" - Вълчедръм
Адрес: обл. Монтана, общ. Вълчедръм, гр. Вълчедръм, УЛ. БЪЛГАРИЯ № 20, п.к. 3650
Код за междуселищно избиране: 09744
Телефон за връзка: 09744/2292, 0879/197357
Адрес на електронна поща: oszg-vl@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
Общинска служба "Земеделие" - Лом
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ №1, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: 0971/66025, 0879/197329
Адрес на електронна поща: oszg-lom@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
Общинска служба "Земеделие" - Медковец
Адрес: обл. Монтана, общ. Медковец, с. Медковец, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 24, п.к. 3670
Код за междуселищно избиране: 09727
Телефон за връзка: 09727/2245, 0879/197320
Адрес на електронна поща: oszg_m@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
Общинска служба "Земеделие" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ПЛ. ЖЕРАВИЦА 1, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: 096/300482, 0879197301, (096)300485
Адрес на електронна поща: oszg-mon@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
Общинска служба "Земеделие" - Якимово
Адрес: обл. Монтана, общ. Якимово, с. Якимово, УЛ. МАРИН ЙОНОВ № 1, п.к. 3640
Код за междуселищно избиране: 09742
Телефон за връзка: 0879/197356, 09742/2161
Адрес на електронна поща: oszg_qk@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане