Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1432 Прекратяване/възстановяване на правната закрила за обектите на индустриална собственост

   Обектите на индустриална собственост прекратяват действието на правната си закрила при определени обстоятелства, посочени в специализираните закони. При определени предпоставки срокът може да бъде възстановен.
 • На основание на:
  • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 26; чл. 74а
  • Закон за марките и географските означения - чл. 32; чл. 91
  • Закон за промишления дизайн - чл. 28
  • Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни - чл. 27
  • Закон за топологията на интегралните схеми - чл. 21
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател
 • Срок за предоставяне:
  • 10 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Решенията, постановени във връзка с искания за вписване на отказ от право върху обект на индустриалната собственост могат да се обжалват о реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правни, финансови и стопански дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52-Б, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02 9701 321; Цената на разговор е според тарифния план на клиента
Факс: (02) 873 52 58
Адрес на електронна поща: services@bpo.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Център за административно обслужване: понеделник - петък - 8.30 - 17.00 часа; Работното време с клиенти в Центъра за административно обслужване е от 8.30 часа до 17.00 часа; Каса, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа; Централна патентна библиотека, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане