Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1763 Предоставяне на достъп до досиетата на обектите на индустриална собственост

   Патентно ведомство поддържа досие за всеки обект на индустриална собственост. Услугата дава възможност за запознаванве със съдържанието на досието, както и за направата на копия на конкретни документи от него.
 • На основание на:
  • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (Загл. изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) - чл. 5б.
  • Закон за марките и географските означения - чл. 8
  • Закон за промишления дизайн - чл. 7
  • Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни - чл. 5в.
  • Закон за топологията на интегралните схеми - чл. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател
 • Срок за предоставяне:
  • 10 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София-град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14-дневен срок от получаване на решението

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52-Б, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02 9701 321; Цената на разговор е според тарифния план на клиента
Факс: (02) 873 52 58
Адрес на електронна поща: services@bpo.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Център за административно обслужване: понеделник - петък - 8.30 - 17.00 часа; Работното време с клиенти в Центъра за административно обслужване е от 8.30 часа до 17.00 часа; Каса, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа; Централна патентна библиотека, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане