Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 765 Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване

   Одобряването на типа е предпоставка за допускане на средствата за измерване до проверка, преди да бъдат въведени в експлоатация.
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 32
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • Не е предвиден общ срок за предоставяне на услугата. Сроковете за извършване на отделните етапи зависят от основанието за заявяване на услугата
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Председателят на Български институт по метрология
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Обжалването на услугата е пред съответния административен съд, по реда на АПК
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът за одобряване на типа на средствата за измерване подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 • Ограничения и условности:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел „Правни дейности и канцелария“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9702 790, (02)9702 754
Факс: (02)9702 777
Адрес на електронна поща: au-bim@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане