Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1515 Вписване на предоставяне на лицензия за европейски патент с правна сила на територията на Република България

   Притежателят на правото върху заявен европейски патент или европейски патент може да разреши използването му с лицензионен договор. Чрез него може да се предостави изключителна, неизключителна, пълна или ограничена лицензия.
 • На основание на:
  • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 31; чл. 31, във връзка с чл. 72и
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател
 • Срок за предоставяне:
  • 10 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София-град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 14-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за решението, по реда на АПК.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правен"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г.М. Димитров" № 52-Б, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9701 321
Факс: 02 873 52 58
Адрес на електронна поща: services@bpo.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, Работното време с клиенти в Центъра за административно обслужване е от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа; Каса, работа с клиенти: понеделник - петък от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа; Централна патентна библиотека, работа с клиенти: понеделник - петък от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа;
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане