Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 455 Регистриране на марка

   Марката се регистрира след извършване на формална експертиза и експертиза по същество. Правото върху марка е изключително право и се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Правото на регистрация принадлежи на първия заявител.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Интелектуална собственост
  • На основание на:
   • Закон за марките и географските означения - чл. 10
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Държавен експерт
  • Срок за предоставяне:
   • 5-12 месеца (след заплащане на дължимите такси) съгласно ЗМГО
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Председател
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност" и Административен съд София-град
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • по реда на Закона за марките и географските означения, от 14 дни до 2 /два/ месеца от получаване на решението.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Административно-правен"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г.М. Димитров" № 52-Б, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9701 321
  Факс: 02 873 52 58
  Адрес на електронна поща: services@bpo.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, Работното време с клиенти в Центъра за административно обслужване е от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа; Каса, работа с клиенти: понеделник - петък от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа; Централна патентна библиотека, работа с клиенти: понеделник - петък от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа;
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане