Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред съответния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
    
    Решението на административния съд не подлежи на касационно оспорване.

 • Ограничения и условности:
  •  Достъпът до обществена информация е безплатен.
    Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Икономически и хуманитарни дейности"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" № 22, п.к. 5090
Код за междуселищно избиране: 0615
Телефон за връзка: (0615)3-54-20
Адрес на електронна поща: obshtina@zlataritsa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 30 мчинути.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Местни приходи и ГРАО"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" №22, п.к. 5090
Код за междуселищно избиране: 0615
Телефон за връзка: (0615)3-54-41
Адрес на електронна поща: mp@zlataritsa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00 часа. Обедна почивка от 30 минути. като е осигурено непрекъснато обслужване на граждани.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Специализирана администрация"
Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 22, п.к. 5090
Код за междуселищно избиране: 0615
Телефон за връзка: (0615)3 54 20
Адрес на електронна поща: obshtina@zlataritsa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Център за административно обслужване е с непрекъснато работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане