Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 639 Издаване на удостоверение за платен данък от чуждестранно физическо лице по чл. 58 Закон за данъците върху доходите на физическите лица

   Издаване на удостоверение за платен данък върху общата годишна данъчна основа и данък върху годишната данъчна основа по чл. 58 Закон за данъците върху доходите на чуждестранни физическите лица
 • На основание на:
  • Закон за данъците върху доходите на физическите лица - чл. 58
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни от постъпване на искането. В 14 - дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато искането е подадено в териториална дирекция, различна от компетентната.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • документът важи за периода, за който е реализиран доходът
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • пряк ръководител на органа, извършил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Териториален директор на компетентната териториална дирекция на НАП
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  •  Обжалване по административен ред, в 14 – дневен срок от връчване на решението за отказ от издаване на удостоверение.

 • Ограничения и условности:
  •  

   Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП  „високо“.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане