Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1532 Проверка на правен статус за всички обекти и изготвяне на удостоверение

   Проверка на правен статус за всички обекти и изготвяне на удостоверение
 • На основание на:
  • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 80, т. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 5 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • Целта на услугата е да удостовери на потребителя правиния статус на конкретен обект на ИС, което включва промени, вписани в Държавния регистър на съответния обект (промени в името/адреса на притежателя/заявителя, прехвърляне на права, вписване на лицензни, особени залози и други вписвания в държавните регистри). Извършва се чрез проверка в регистрите и досието на обекта на ИС. Резултатът от дейността се оформя във вид на удостоверение. С удостоверението се удостоверява правния статус към момента на неговото издаване. В искането се посочва изрично номерът на обекта, лицето на което да бъде издадено, данните които да бъдат включени и пред кого да послужи.

   Когато предмет на услугата е заявка за патент/полезен модел/промишлен дизайн/нов сорт растение/порода животни/SPC за която няма публикация в Официалния бюлетин на ПВ услугата се изпълнява само ако е поискана от заявителя или изрично упълномошеено от него лице. За заявки за патент/полезен модел, по които няма публикация, търсенето се извършва само ако е представено пълномощно от заявителя или при условие, че подател на искането е заявителя или упълномощен от него представител по индустриална собственост или адвокат по непубликуваната заявка, предмет на търсенето.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52-Б, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02 9701 321; Цената на разговор е според тарифния план на клиента
Факс: (02) 873 52 58
Адрес на електронна поща: services@bpo.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Център за административно обслужване: понеделник - петък - 8.30 - 17.00 часа; Работното време с клиенти в Центъра за административно обслужване е от 8.30 часа до 17.00 часа; Каса, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа; Централна патентна библиотека, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане