Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 558 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

   Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) се издава на лица с най-малко средно образование след завършен курс на обучение, усвоени знания и успешно положен изпит. Лицата с тази правоспособност могат да извършват дейности като изпълнители по дезинфекция, дезинсекция и дератизация към специализирани фирми за ДДД услуги, регистрирани от Министерство на здравеопазването.
 • На основание на:
  • Наредба № 1 от 5.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации - чл. 7, ал. 2; чл. 9, ал. 3; чл. 9, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 40 учебни часа
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на здравеопазването
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Западен, ул Перущица 1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/646655;0884546225
Факс: 032643438
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Непрекъсваемо работно време от 8.30 до 17.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане