Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1822 Регистрация на земеделски стопани

   Стопанисването на земеделски земи и производството на земеделска продукция се извършва от юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, след вписване в регистъра на земеделските стопани по седалище на юридическите лица или постоянен адрес на едноличните търговци и физически лица.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за подпомагане на земеделските производители - чл. 7, ал. 1
   • Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) - чл. 3, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областна дирекция "Земеделие"
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • едногодишен за стопанска година
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Административният акт се обжалва по реда на Адиминистративнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в 1- месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

     

     

     

     

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. "Рибарска" №12, п.к. 3700
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 094601081 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Факс: 094/601489
  Адрес на електронна поща: odzg_vidin@mzh.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Белоградчик
  Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис I" №6, п.к. 3900
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093653145 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_belograd4ik@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Брегово
  Адрес: обл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово, пл."Централен" № 1, п.к. 3790
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093122421 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_bregovo.2000@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Видин
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Рибарска" № 12 ет.3, п.к. 3700
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 094601124 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_vidin@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Грамада
  Адрес: обл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада, пл."Мико Нинов" № 1, п.к. 3830
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093372658 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_gramada@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Димово
  Адрес: обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово, ул."Георги Димитров" № 139, п.к. 3750
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093412231 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_dimovo@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Кула
  Адрес: обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул."Възраждане" № 40, п.к. 3800
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093832123 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_kulavd@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Ново село
  Адрес: обл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село, ул."Арх. И. Попов" № 92, п.к. 3784
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093162235 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_novoselo@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Офис "Ружинци"
  Адрес: обл. Видин, общ. Ружинци, с. Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 24 ет 2, п.к. 3930
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093242361 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_belograd4ik@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Офис "Макреш"
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Рибарска" № 12 ет 3, п.к. 3700
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 0882016547 мобилен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_makresh.1976@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Офис "Бойница"
  Адрес: обл. Видин, общ. Бойница, с. Бойница, ул."Георги Димитров" № 4, п.к. 3840
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 0882199854 мобилен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_boynica@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане