Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

   При установяване на явна фактическа грешка в акт за държавна собственост се съставя акт за поправка на акта. Актът за поправка на акта за държавна собственост се вписва в службата по вписванията.
 • На основание на:
  • Закон за държавната собственост - чл. 72, ал. 2
  • Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - чл. 104, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 до 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • След подаване на заявлението се извършва проверка на обстоятелствата, при наличие на основание се издава Акт за поправка на АДС, така изготвеният Акт се утвърждава от областния управител и се вписва в Агенцията по вписвания по местонахождение на имота, след което Акта за поправка се връчва на заявителя. 

   При липса на основание за издаване на Акт за поправка на АДС, областния управител се произнася с мотивиран отказ за извършване на услугата. Отказът не подлежи на обжалване, тъй като по своята същност представлява вътрешнослужебен акт. 

   защитат срещу отказ заинтересованите лица мога да упражнят по общия ред(чл.113 ППЗДС)чрез подаване на установителен иск по чл.97 от ГПК, който може да бъде обективно съединен с ревандикационен иск по чл. 108 от Закон за собствеността.

 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел Звено за административно обслужване
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 14, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: 60194
Факс: (0301)62333
Адрес на електронна поща: governor@region-smolyan.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка в рамките на 30 мин. от 12.00 часа до 12.30 часа. Петдневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане