Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2432 Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

   Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 44, ал. 1; чл. 52, ал. 1, т. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • До 5 месеца - съобразно процедурата в Раздел ІІ, Глава ІV на Закона за водите.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Срокът на действие се посочва в издадения индивидуален административен акт, съгласно чл.57 от ЗВ.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в сила първи Януари две хиляди и деветнадесета година
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • В 14-дневен срок от съобщаването на услугата пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  • Ограничения и условности:
   • От Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" се  издават разрешителни за водовземане от минерална вода от находища изключително държавна собственост.

    От находищата на минерална вода изключителна държавна собственост предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините, разрешителните се издават от кмета на съответната община.

    Кметовете на общините издават разрешителни за водовземане от минерална вода от находища публична общинска собственост.

  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: 032/60 47 33 - на цена, съгласно тарифата на съответния оператор
  Факс: 032/60 47 21
  Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@earbd.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на центъра за административно обслужване е без прекъсване за обедна почивка
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане