Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

      Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.
  • На основание на:
    • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7
    • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2
    • Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
    • Не
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
    • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
    • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    • постоянен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
    • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.
       

  • Ограничения и условности:
    • средство за идентификация – КЕП


      1.    Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

      2.    Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).

      3.    Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

      За да заявите услугата:

      1.    Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".

      2.    Съхранете електронната форма на вашия компютър.

      3.    Отворете формата с Adobe Reader.

      4.    Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

      5.    Попълнете всички полета с изискваната информация.

      6.    От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.

      7.    След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.

      8.    Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.

      9.    След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

      Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация. или

      Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Финансово стопански дейности и админстративно обслужване"
Адрес: обл. Шумен, общ. Никола Козлево, с. Никола Козлево, с. Никола Козлево, пл. "23ти септември" № 5, п.к. 9955
Код за междуселищно избиране: 05328
Телефон за връзка: (05328)2002
Факс: (05328)2020
Адрес на електронна поща: obankozlevo@mail.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедната почивка е от 12:00 часа до 13:00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане