Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2047 Категоризация на места за настаняване

   Определяне категорията на местата за настаняване от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО)
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • откриване на процедура по категоризиране: до 1 месец, определяне на категория: до 3 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • временно удостоверение: 3 месеца, удостоверение за утвърдена категория: 5 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • по-горестоящ административен орган
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • по реда на АПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Стопански дейности, счетоводство, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Христо Г. Данов 39, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)658238, (032)658 204
Адрес на електронна поща: centralen@plovdiv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стопански дейности и управление на собствеността
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане