Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1512 Регистрация на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

   Съхраняването на запаси за извънредни ситуации се извършва само в регистрирани от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" складове.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 9, ал. 1; чл. 38, ал. 1; чл. 38, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министерски съвет
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Чрез председателя на ДА ДРВВЗ пред Административен съд - град София в 14-дневен срок от датата на съобщаването.

  • Ограничения и условности:
   • Отказ на регистрация - при неплатена такса; при непредставяне на един или повече от изискуемите в чл. 38 от ЗЗНН документите и/или са предоставени документи с непълни и/или неверни данни и информация, след като е изтекъл срокът за допълнителното им предоставяне с пълни, коректни данни и информация.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване и европейска координация"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №3, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9210 201, (02)9210 301, (02)9210 216, (02)9210 220
  Факс: (02)987 79 77
  Адрес на електронна поща: rezerv@statereserve.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч. с изключение на звено Деловодство, което е без почивка
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане