Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1658 Вписване на лицата извършващи дейност по обмяна на валута в наличност в обекти и/или автомати и/или автомати в публичния регистър (включително по електронен път)

   Вписване на лицата извършващи дейност по обмяна на валута в наличност в обекти и/или автомати и/или автомати в публичния регистър (включително по електронен път)
 • На основание на:
  • Наредба № 4 от 8.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра - чл. 6; чл. 8
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дневен от постъпване на всички изискуеми при заявяването документи
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До прекратяване на регистрацията
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Прекия ръководител на органа предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14-дневен от връчване на отказа за вписване

    

    

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП  „високо“.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
 • Публичен регистър:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: nap@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане