Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1658 Вписване на лицата извършващи дейност по обмяна на валута в наличност в обекти и/или автомати, в публичния регистър (включително по електронен път)

   Услугата предоставя възможност да се заяви вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Валутен закон - чл. 3
   • Наредба № 4 от 8.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра - чл. 6; чл. 8
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Служители по вписването, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП
  • Срок за предоставяне:
   • 14-дневен от постъпване на всички изискуеми при заявяването документи
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • До прекратяване на регистрацията
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Прекия ръководител на органа по приходите, предоставил услугата
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • В 14-дневен от връчване на отказа за вписване

     

     

  • Ограничения и условности:
   • Услугата е първична

    Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги.

    Ниво на осигуреност при ползване на КЕП  „високо“.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 070018700
  Адрес на електронна поща: nap@nra.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане