Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

   Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице. Картата е валидна на територията на цялата страна.
 • На основание на:
  • Закон за движението по пътищата - чл. 99а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • За издаване на заповед за предоставяне на правото - до един месец от подаване на заявлението за кандидатстване. Срок за получаване на картата - до две седмици от подаване на заявлението за кандидатстване.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Картата е валидна за срока на валидността на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК на заявителя, но не повече от три години.
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Областен управител на област София-град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заповедите за отказ се обжалват пред Областния управител чрез Кмета на Столична община в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на Заповедта. Възраженията се подават в деловодството на Столична община и трябва да съдържат определени реквизити (имена, адрес, подпис).

 • Ограничения и условности:
  • Наименование на услугата в Столична община:

   Карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

   Нормативно основание за извършване на услугата:

   чл. 91 от Наредба за организацията на движението на територията на Столична община

   Закон за движението по пътищата - чл. 99а

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Московска 33, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070017310
Факс: (02)029810653
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 19:30, Работно време на Център за информация и услуги на Столичната общинска администрация (Отдел "Деловодно обслужване, архив и ГРАО", дирекция ИОТ, Направление "Общинска администрация")
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане