Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 955 Продължаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденец в Република България

   Чуждестранни физически лица, които не са граждани на държава член на Европейския съюз и нямат постоянно пребиваване в Република България, имат право да поискат продължаване на срока на разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел на територията на Република България чрез юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България - чл. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на правосъдието
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни, след внасяне на всички изискуеми документи и приключени съгласувателни процедури.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Съобразно посочения в заявлението, но не повече от 12 месеца.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Административен съд
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Обжалването на отказа за издаване на разрешение е по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването.

    Мълчаливият отказ – в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   •  

    Услугата не се предоставя по електронен път.

    Чуждестранни физически лица, които не са граждани на държава член на Европейския съюз и нямат постоянно пребиваване в Република България, имат право да поискат продължаване на срока на разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел на територията на Република България чрез юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

     

    Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата и пред който се обжалва индивидуален административен акт е Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат, съответно адресати. При постоянен адрес или седалище в чужбина: Административен съд - гр. София.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Канцелария"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
  Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане