Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2259 Издаване на Удостоверение за енергийни спестявания

   Издаване на удостоверения за енергийни спестявания, с които се потвърждава изпълнението на поставени индивидуални цели за енергийни спестявания
 • На основание на:
  • Закон за енергийната ефективност - чл. 75, ал. 1
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на енергетиката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът за издаване на удостоверение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаване на отказ за издаване

 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Екзарх Йосиф № 37, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)915 4032
Адрес на електронна поща: NIvanova@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане