Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2053 Припознаване на дете

   Припознаване на дете
 • На основание на:
  • Семеен кодекс - чл. 65
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • служител ГРАО
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни от раждането, ако припознаването е извършено преди съставяне на акта; 3 месеца за припознаване, извършено след съставяне на акта за раждане.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или  директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на  Административно- процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

 • Ограничения и условности:
  • Когато припознаването се извършва след съставяне на акта за раждане , длъжностното лице по гражданско състояние съобщава в 7–дневен срок от извършването му  на другия родител, ако той е известен, на детето, ако е навършило 14 години и на дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”.
   Ако в срок от 3 месеца от съобщаването другият родител не оспори припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданско състояние, припознаването се вписва в акта за раждане.  Когато припознаването се оспори,  припознаващият може в срок от 3 месеца от получаване на съобщението да предяви иск за установяване на произход по съдебен ред. Припознаването може да се оспори от Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”в срок от 1 година от извършването му и от прокурора. Ако при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори по съдебен ред до една година от навършването на пълнолетие или от узнаването на припознаването, ако е станало по-късно. При съставен акт за раждане в Община Карнобат процедурата по припознаване на детето се извършва от длъжностното лице по гражданско състояние. След вписване на припознаването се издава удостоверение за раждане- дубликат. Заплаща се дължимата такса на  каса в ЦАО.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, бул. "България" № 12, Център за административно обслужване, п.к. 8400
Код за междуселищно избиране: 0559
Телефон за връзка: 29163 - Деловодство ЦАО, стационарен телефон, на цената на един градски разговор, 29151 - ГРАО (ЦАО), стационарен телефон, на цената на един градски разговор
Факс: (0559)27165
Адрес на електронна поща: karnobat@mail.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка на общинска администрация от 12:30 до 13:30 ч. Работно време на Център за административно обслужване от 08:30 ч. до 17:30 ч., без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане