Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2290 Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство

   Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство
 • На основание на:
  • Закон за движението по пътищата - чл. 157, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Директор на Главна дирекция "Национална полиция" или оправомощено от него лице
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор на Главна дирекция "Национална полиция"
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - София град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Жалбата се подава чрез издаващия орган до Административен съд - София-град

 • Ограничения и условности:
  • Разрешението се издава за всяка учебна форма за определен ден от месеца.

   Дадено лице може да притежава само едно разрешение в рамките на едно населено място.

   Допълнителното обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки се извършва по учебна документация, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката и министъра на вътрешните работи.

   Разрешение за допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки се извършва от физически или юридически лица, които са вписани в търговския регистър.

    

   Преподавателите, провеждащи допълнителното обучение на водачите на МПС, трябва да отговарят на следните изисквания:

   1. да притежават висше образование с образователна степен "магистър"
   2. да притежават преподавателска или инструкторска правоспособност за обучение на водачи на МПС
   3. да притежават свидетелство за управление на МПС
   4. да не им е наложено наказание лишаване от право да управляват МПС през последната година
   5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или да не са лишавани по съдебен ред от правото да управляват МПС
   6. да са на възраст не по-малко от 25 години

   Преподаватели могат да бъдат и специалисти по педагогика, право, технически науки или психология, без инструкторска или преподавателска правоспособност за обучение на водачи на МПС, работещи в областта на безопасността на движението и отговарящи на всички останали изисквания.

    

   Изискванията, на които трябва да отговаря учебният кабинет, са, както следва:

   1. светла част на помещението не по-малка от 2,50 м
   2. осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер
   3. отопление, позволяващо в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18°С
   4. осигурени не по-малко от 1,5 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя
   5. осигурен санитарен възел
   6. осигурени учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м, аудио-визуална техника и дидактическите материали, предвидени в учебната документация
   7. да не допуска обучение на повече от 20 души едновременно

    

 • Публичен регистър:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Национална полиция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 28860
Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане