Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1955 Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за изменения в одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж

   След издаване на разрешението за строеж от министъра на регионалното развитие и благоустройството, изменения в одобрения от него инвестиционен проект могат да се разрешат в обхвата на допустимите съществени отклонения, преди реализирането им, по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица (възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот/ сградата/ етажната собственост, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон и др.), въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строежт със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж, която се издава едновременно с одобряване на измененията в инвестиционния проект.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 5; §. 52, ал. 7, ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн. ДВ бр. 98 от 28.11.2014 г.
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на регионалното развитие и благоустройството
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни - при изготвена оценка по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ ; 1 месец - при изготвена оценка по чл. 142, ал.6, т.1 от ЗУТ
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • В срока на издаденото разрешение за строеж
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Върховен административен съд или административен съд по местонахождението на недвижимия имот
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Върховен административен съд или административен съд по местонахождението на недвижимия имот
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • - Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на съществените изменения в одобрения инвестиционен проект или отказа да се одобрят подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен чрез МРРБ съгласно чл.215, ал.1 от ЗУТ.

   Жалбите и протестите се подават чрез МРРБ - в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта чрез обнародване в "Държавен вестник", съгласно чл.215, ал. 4 от ЗУТ.

 • Ограничения и условности:
  • Индивидуалният административен акт се обжалва пред:

   - Върховен административен съд, ако индивидуалният административен акт е издаден от министър на регионалното развитие и благоустройството.

   - Съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот, ако актът е издаден от упълномощен от министъра на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър или други длъжностни лица в системата на МРРБ.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9405492 -ЦАО, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва, (02)9405900- централа, стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане