Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1530 Издаване на Документ за правоспособност (Сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с флуорсъдържащи парникови газове

   Издаване на документ за правоспобност на физически и юридически лица за извършване на дейности, свързани с проверки за течове, възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо 5 т. СО2 еквивалент или повече ФПГ, или 10 т. СО2 еквивалент или повече, когато е херметически затворено и етикетирано като такова
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Пожароопасна и взривоопасна дейност
  • На основание на:
   • Закона за чистотата на атмосферния въздух - чл. 17б, ал. 3, т. 2
   • Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета
    от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 - чл. 10
   • Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове (текст от значение за ЕИП) - чл. 10
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 5 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Ограничения и условности:
   • Издаденият Документ за правоспособност (Сертификат) се признава на територията на целия Европейски съюз при условията на чл. 13 от Регламент (ЕО) 304/2008 г.

    Когато документът се издава на физическо лице, то трябва да отговаря на следните условия:

    • да има диплома за завършено средно образование или по-висока степен на образование
    • да е издържало изпит за добиване на теоретични и практически знания и умения за работа с противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

    Когато документът се издава на юридически лица, те трябва да отговарят на следните условия:

    • наличие на сертифициран персонал
    • наличие на инструментариум за извършване на съответните дейности
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Илинден, ул."Пиротска" №171А, п.к. 1309
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9821243, (02)96010262, (02)9821222
  Адрес на електронна поща: nspab@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане