Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1147 Удостоверяване с "APOSTILLE" актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 от Хагската конвенция

   Услугата е предназначена за физическите и юридическите лица, на които се налага да представят в страна по Хагската конвенция, с която Република България няма договор за правна помощ, публични актове на български съдилища и нотариуси.
 • На основание на:
  • Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Услугата е възложено да се предоставя от изрично оправомощени със заповеди на министъра на правосъдието служители от дирекция "Електронно правосъдие и регистри"
 • Срок за предоставяне:
  • Срокът за извършване на услугата е в зависимост от броя на документите, подлежащи на удостоверяване с „APOSTILLE“: до 10 броя – до 2 работни дни, над 10 броя – 2 работни дни. Срокът се изчислява съгласно разпоредбата на чл. 60 от ГПК.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Действието на удостоверяването с „APOSTILLE“ на публични актове на съдилищата и нотариусите е обвързано със срока на документа и неговата истинност.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • По съдебен ред: Административен съд - София град; Върховен административен съд
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - София град, Върховен административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Индивидуалният административен акт се обжалва по реда и в сроковете по АПК.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Електронно правосъдие и регистри"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Аксаков" № 5, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 9237 355; (02) 9237 379 (стационарни, на цената на един градски разговор), (02) 9237 354; (02)9237 575 (стационарни, на цената на един градски разговор)
Адрес на електронна поща: crstatus@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 18:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Централно бюро съдимост" и ЗАО "Заверки на документи с Апостил" (Електронна поща: Diana.Koleva@justice.government.bg) продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане