Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2318 Приемане и разглеждане молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

   Пострадалите от престъпления имат право на еднократна финансова компенсация. Формите на подпомагане на пострадалите от престъпления са медицинска помощ при спешни състояния, психологическа консултация и помощ, безплатна правна помощ и практическа помощ.
 • На основание на:
  • Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления - чл. 8, ал. 3; чл. 18; чл. 19; чл. 24
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министерство на правосъдието, Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
 • Срок за предоставяне:
  • Три месечен срок от регистриране на заявлението в ЦАО на Министерство на правосъдието
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Няма
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Няма
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Неприложимо
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Молбата за финансова компенсация се подава до Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления към Министерство на правосъдието, в едногодишен срок след влизането в сила на съответния акт на органите на съдебната власт. Молбата може да бъде подадена и чрез организация за подкрепа на пострадали или чрез областния управител по настоящ адрес на пострадалия. Молбата за финансова компенсация се разглежда в едномесечен срок от датата на постъпването й, като при необходимост този срок може да бъде удължаван до три месеца.

    

   Съгласно чл. 24, ал. 5 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления решенията на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления не подлежат на обжалване.

 • Ограничения и условности:
  • Не е предвидена възможност услугата да се предоставя по електронен път.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане