Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1098 Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден материал от птици

   Подава се заявление до съответната Областна дирекция "Земеделие" с придружаващи документи. Издава се удостоверение, което се вписва в регистър.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за животновъдството - чл. 15, ал. 3; чл. 15, ал. 4; чл. 15, ал. 5
   • Наредба № 22 от 14.05.2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър - чл. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на земеделието
  • Срок за предоставяне:
   • две седмици
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 5 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Актовете на директора на ОДЗ подлежат на административен и съдебен контрол
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Пред министъра на земеделието или съответния съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Получен отказ за издаване на удостоверение може се да обжалва в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Факс: (02)981 79 55
  Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане