Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

   Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник, нотариално удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване.
 • На основание на:
  • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) - чл. 83
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет, заместник-кмет и секретар на община, кметове на кметства и кметски наместник
 • Срок за предоставяне:
  • Веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител на област Русе
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Областен управител на област Русе или съответния Административен съд
 • Ограничения и условности:
  • Услугата се предоставя след полагане подписа на титуляра върху съответния документ/пълномощно, декларация и др./ пред съответното длъжностно лице. Самоличността на титуляра се установява с представяне на документ за самоличност.

   Услугата се предоставя и чрез посещение на адрес, в случай че титулярът не е в състояние да се яви в общината/кметството, поради ограничения от здравословен характер.

   При невъзможност за полагане на подпис по здравословни причини, се допуска използване на пръстов отпечатък на титуляра. Отпечатъкът се снема в присъствието на двама свидетели, които не са в родствена връзка с титуляра.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Русе, общ. Ветово, гр. Ветово, ул. Трети март №2, п.к. 7080
Код за междуселищно избиране: 08161
Телефон за връзка: (08161)2253, 0 800 900 44
Адрес на електронна поща: vetovo@vetovo.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Във всички звена, предоставящи административни услуги, е въведен режим на ползване на почивките, който осигурява непрекъснатост на административното обслужване на физически и юридически лица. В работно време може да се свържете със служители в дирекцията на телефони: - 08161/22-53(централа) - телефонът е стационарен и обажданията към него се таксуват съгласно тарифния Ви план за обаждания към Йеттел България(Yettel); - 0 800 900 44(централа) - телефонът е безплатен.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане