Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1683 Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия

   Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава официален документ - скица на поземлен имот, удостоверяващ пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документа данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 49б; чл. 55, ал. 1 - 5
  • Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - чл. 7, ал. 1, т. 5; чл. 7, ал. 3
  • Постановление № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. - чл. 39
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Обикновена услуга - 7 работни дни; Бърза услуга - 3 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочна
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ред за обжалване:

   - Подавате жалбата до Административния съд по местонахождение на имота.

   Срок за обжалване:

   - 14-дневен от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

    

 • Ограничения и условности:
  •  1.Услугата се предоставя по електронен път:

   1.1.  Чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   За да заявите услугата по електронен път трябва да разполагате с регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

   Възможни са два начина на електронно заявяване за регистрираните потребители в КАИС:

      - БЕЗ електронен подпис, като крайния резултат може да бъде получен на гише или чрез куриерска услуга за сметка на заявителя;

      - С квалифициран електронен подпис - ако заявлението се подпише с електронен подпис е възможно крайният резултат да бъде получен под формата на електронен документ в личния профил.

   1.2.  Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

    

    2. Скиците, необходими за нуждите на нотариалното производство могат да се предоставят чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус и имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Служба по геодезия, картография и кадастър - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 49, вх. Б, ет. 4, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)832459
Факс: (073)830423
Адрес на електронна поща: blagoevgrad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, Бул. “Ст. Стамболов” № 120, ет. 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)813518
Факс: (056)549701
Адрес на електронна поща: burgas@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, Бул.”Цар Освободител” № 76 Г, ет. 6, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)635620
Факс: (052)634638
Адрес на електронна поща: varna@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Бул. “Цар Т.Светослав” № 59, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)622536
Факс: (062)623889
Адрес на електронна поща: veliko.tarnovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, Ул.”Цар Симеон Велики” № 71, ет. 6, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)600314
Факс: (094)601628
Адрес на електронна поща: vidin@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, Бул. “Христо Ботев” № 46, ет. 2/3, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)623081
Факс: (092)661923
Адрес на електронна поща: vraca@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, Пл. “Възраждане” № 5, ет. 4, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)801644
Факс: (066)860373
Адрес на електронна поща: gabrovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, Бул. “Добруджа” № 28, ет. 3, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)602473
Факс: (058)601278
Адрес на електронна поща: dobrich@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, УЛ. “Беломорски” № 79, ет. 1, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)61873
Факс: (0361)65952
Адрес на електронна поща: kardzhali@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, Ул. “Гороцветна” № 43, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)551427
Факс: (078)554366
Адрес на електронна поща: kjustendil@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, Бул. “България” № 3, ет. 4, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)601677
Факс: (068)601677
Адрес на електронна поща: lovech@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, Пл. “Жеравица” № 3, ет. 3, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)305309
Факс: (096)305596
Адрес на електронна поща: montana@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, Ул.”Цар Шишман” № 2, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)444057
Факс: (034)444057
Адрес на електронна поща: pazardzhik@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, Ул. “Търговска” № 46, ет. 4, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)600163
Факс: (076)600162
Адрес на електронна поща: pernik@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, Ул. “Ал.Стамболийски” № 1, ет. 8, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)801420
Факс: (064)804302
Адрес на електронна поща: pleven@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. “Съединение” № 3, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)627380
Факс: (032)627380
Адрес на електронна поща: plovdiv@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, Ул. “Бузлуджа” № 2, ет. 6, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)660396
Факс: (084)660396
Адрес на електронна поща: razgrad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, Ул. “Църковна Независимост” № 18, ет. 6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)872035
Факс: (082)822145
Адрес на електронна поща: ruse@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, Ул. “Илия Блъсков” № 1, ет. 3, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)822397
Факс: (086)821788
Адрес на електронна поща: silistra@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, Ул. “Димитър Пехливанов” № 2, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)662321
Факс: (044)622499
Адрес на електронна поща: sliven@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, Бул.“България” № 69, ет. 3, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)63101
Факс: (0301)63100
Адрес на електронна поща: smoljan@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, Ул. “Мусала” № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)81 88 353
Факс: (02)9556187
Адрес на електронна поща: sofia.oblast@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, кв. “Павлово”, Ул. “Мусала” № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8188330
Факс: (02)9557266
Адрес на електронна поща: sofia@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, Ул.”Цар Симеон Велики” № 1, п.к. 6003
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)622113
Факс: (042)622113
Адрес на електронна поща: stara.zagora@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, Ул. “Лилия” № 2, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)67325
Факс: (0601)67644
Адрес на електронна поща: targovishte@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. "Г. Сава Раковски" № 26, вх. А, ет 3, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)665081
Факс: (038)665558
Адрес на електронна поща: haskovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, Ул.”Съединение” № 107, ет. 5, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)802812
Факс: (054)801072
Адрес на електронна поща: shumen@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, Пл.”Освобождение” № 7, ет. 4, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)661879
Адрес на електронна поща: jambol@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане