Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

   Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 57, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 10 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на АПК

 • Ограничения и условности:
  • При заявяване на административна услуга по електронен път искането/заявлението следва да бъде подписано с КЕП/КУКЕП

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 22, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)688312
Адрес на електронна поща: toni.parichev@lovech.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, Звеното има непрекъснат режим на работа от понеделник до петък. Обедна почивка на служителите по график.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Устройство на територията"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. Търговска 22, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)688244
Адрес на електронна поща: daniela.zlatanova@lovech.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, От понеделник до петък. Обедна почивка от 12.00 до 13.00 ч. Приемен ден - сряда.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане