Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1; чл. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор на Агенция "Митници"
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дневен от постъпване на заявлението, като срокът може да бъде продължен, ако са налице основанията по ЗДОИ
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • няма срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министерство на финансите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • компетентен Административен съд
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване" - Център за административно обслужване
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98594528, телефоните са стационарни,платени по стандартна тарифа,съгласно абонаментния план на потребителя, 02/9859 4113
Факс: (02)98594066
Адрес на електронна поща: delovodstvo@customs.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция „Правно-нормативна”
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Г. С. Раковски 47
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 4322
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане