Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

      Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
  • На основание на:
    • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1
    • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
    • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 25
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
    • Не
  • Срок за предоставяне:
    • До пет работни дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    • До промяна
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Устройство на територията"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Западен, ул."Вечерница"№1а, п.к. 4001
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)604 822-техническа служба, (032)604 811-главен инженер
Факс: (032)642 019
Адрес на електронна поща: zapaden@plovdiv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Звеното работи с непрекъсваем режим на работа съгласно изискванията на Наредбата за административно обслужване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане