Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 983 Издаване на допълнение към лиценз за производство на ветеринарномедицински продукт при промени на вписани обстоятелства

   Издаване на допълнение към лиценз за производство на ветеринарномедицински продукт при промени на вписани обстоятелства
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 351
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • БАБХ
 • Срок за предоставяне:
  • 90 дни от подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на земеделието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Изпълнителен директор
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на Административнопроцесуалния кодекс /чл. 347, ал. 6 от ЗВД/.

 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане