Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1100 Издаване на разрешение за изключения по отношение на продължителността на преходните периоди за преминаване към биологично производство

   Контролът за спазване на правилата на биологичното производство се осъществява въз основа на договор между оператор и контролиращо лице. След сключване на договор, дейността на оператора влиза в определен период на преход за съответствие с правилата за биологично производство. За увеличаване или признаване със задна дата на периода на преход за преминаване към биологично производство, при обоснована необходимост, контролиращото лице уведомява Министерството на земеделието и храните.
 • На основание на:
  • Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица - чл. 13, и чл. 18
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на земеделието и храните
 • Срок за предоставяне:
  • До 30 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.09.2018 г. Максималният допустим срок за признаване по ал. 1, т. 1 е 12 месеца за едногодишни полски култури, ливади и площи с многогодишни фуражни култури и 18 месеца за многогодишни култури, различни от фуражните, от датата на стартиране на преходния период.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Съответния административен съд
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)981 79 55
Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане