Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1100 Издаване на разрешение за намаляване/увеличаване на преходния период за преминаване към биологично производство

   Контролът за спазване на правилата на биологичното производство се осъществява въз основа на договор между оператор и контролиращо лице. След сключване на договор, дейността на оператора влиза в определен период на преход за съответствие с правилата за биологично производство. За увеличаване или признаване със задна дата на периода на преход за преминаване към биологично производство, при обоснована необходимост, контролиращото лице уведомява Министерството на земеделието, храните и горите.
 • На основание на:
  • Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица - чл. 13, и чл. 18
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на земеделието
 • Срок за предоставяне:
  • един месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.09.2018 г. Максималният допустим срок за признаване по ал. 1, т. 1 е 12 месеца за едногодишни полски култури, ливади и площи с многогодишни фуражни култури и 18 месеца за многогодишни култури, различни от фуражните, от датата на стартиране на преходния период.
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)981 79 55
Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане