Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2173 Признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия, придобита в чужбина

   Издава се удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия, придобита в чужбина от лица, желаещи да я упражняват в Република България.
 • На основание на:
  • Закон за признаване на професионални квалификации - чл. 4, ал. 1, т. 1; чл. 24; чл. 29; чл. 31
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за образователно-квалификационна степен "магистър" (Загл. изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г.) - чл. 5; чл. 7; чл. 8; чл. 8а; чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12; чл. 13; чл. 5
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" - чл. 5; чл. 7; чл. 8; чл. 8а; чл. 9
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" (Загл. изм. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.) - чл. 6; чл. 7а; чл. 8; чл. 10; чл. 11; чл. 13; чл. 13а; чл. 14; чл. 15; чл. 17; чл. 18; чл. 19
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." - чл. 3; чл. 4; чл. 5; чл. 8
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве" - чл. 5; чл. 6; чл. 7; чл. 10; чл. 11
  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации - чл. 1; чл. 3; чл. 4; чл. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • три месеца от подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл."Света Неделя" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9301176
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 18:30, Работното време на работещите в Министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 8,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане