Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

   При промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи (СМР) се издава разрешение за промяна на предназначението от главния архитект на общината.
   За тези промени не се изисква одобряването на инвестиционни проекти и издаването на разрешение за строеж. Необходимо е да са спазени изискванията на чл. 38 и чл. 39 от ЗУТ, да не се нарушават правилата и нормативите за застрояване и да са представени положителни становища от съответните компетентни органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 147а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен архитект
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Център за услуги и информация"
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. "България" № 12, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)600395
Факс: (058)600166
Адрес на електронна поща: center@dobrich.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Правилник за вътрешния трудов ред в Община град Добрич
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Устройство на територията и строителен контрол"
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, град Добрич, ул. "България" № 12, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)600055
Факс: (058)600166
Адрес на електронна поща: dobrich@dobrich.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Правилник за вътрешния трудов ред в Община град Добрич
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане