Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3185 Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск при предварително деклариране на стоки

   При превоз на стоки с висок фискален риск, който започва от територията на:
   - друга държава - членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната;
   - територията на страната и завършва на територията на друга държава - членка на Европейския съюз,
   получателят или купувачът/придобиващият в тристранна операция или крайният получател във верига последователни доставки на стоки, съответно доставчикът или продавачът/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига последователни доставки на стоки може предварително да декларира данни за всеки отделен превоз преди започване на натоварването на транспортното средство. Декларирането е само в случаите, когато превозът се осъществява с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона.
   След предварителното деклариране на тези данни, Националната агенция за приходите предоставя уникален номер за превоза на стоката, който се предоставя на органите по приходите при осъществяване на фискален контрол. Валидността на уникалния номер за превоза е 14 дни от предоставянето му. Услугата се предоставя само по електронен път.
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 127и
  • Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове - чл. 7в
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • При запис на подадените данни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 14 дневен срок от издаването на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Прекият ръководител на органа по приходите, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • не подлежи на обжалване

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   -           разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   -           се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

   -           е получил достъп до съответната услуга, съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП - високо.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Фискален контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Дондуков" 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)0700 18 700
Факс: (02)(02) 9859 3099
Адрес на електронна поща: infocenter@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормално работно време и сумирано изчисляване на работното време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане