Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3170 Регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

   Режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, може да се прилага за стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени, от:
   1. данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, когато е установено на територията на Европейския съюз и извършва дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро; в този случай лицето може да се представлява от представител, установен на територията на Европейския съюз, или
   2. данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, когато е установено на територията на трета страна, с която Европейският съюз е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, и внася стоките от тази трета страна под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с които извършва дистанционни продажби на територията на Европейския съюз; в този случай лицето може да се представлява от представител, установен на територията на Европейския съюз, или
   3. данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс и е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС на Съвета и Регламент (ЕС) № 904/2010; в този случай лицето задължително се представлява от представител, установен на територията на Европейския съюз.
 • На основание на:
  • Закон за данък върху добавената стойност - чл. 157а, ал. 1
  • Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - чл. 95, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите в компетентната ТД по регистрация на лицето
 • Срок за предоставяне:
  • В срок 14 дни от подаване на заявлението за регистрация на данъчно задължено лице – представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии Актуализацията на данни в подадено заявление се извършва не по-късно от 10-о число на месеца, следващ месеца на настъпването на промяната
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До прекратяване на регистрацията
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Прекият ръководител на органа, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор на компетентната дирекция ОДОП
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Жалбата се подава в 14-дневен срок, пред органа, издал индивидуалния административен акт, чрез директора на ТД на НАП, до компететната  дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ на НАП.

 • Ограничения и условности:
  •  Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   -        разполага с КЕП на физическо лице или с КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   -        се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

   -        е получил достъп до съответната услуга съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

     Ниво на осигуреност при ползване на КЕП – ВИСОКО

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Офис /дирекция/ за обслужване - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Шести септември" №12, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)690427
Факс: 094/690450
Адрес на електронна поща: td_vidin@ro05.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. "Генерал Столипин" № 19, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)610100
Факс: (044)662852
Адрес на електронна поща: td_sliven@ro20.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12.30-13.00
Офис/дирекция за обслужване - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул.„Деспот Слав” № 1, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)66 300
Факс: 0361/66-381
Адрес на електронна поща: td_kardzhali@ro09.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул."Васил Кънчов"№86, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)6684103
Факс: 092/620347
Адрес на електронна поща: td_vratsa@ro06.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, гр.Добрич ул."Независимост" № 7, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)653517
Адрес на електронна поща: ro08_delov@ro08.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 2, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)686122
Факс: (046)686134
Адрес на електронна поща: td_yambol@ro28.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12.30-13.00
Офис/дирекция за обслужване - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Асен Златаров" № 7, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)403 200
Адрес на електронна поща: td_pazardzhik@ro13.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул." Априловска ” № 7, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)815219
Факс: (066) 800 710
Адрес на електронна поща: td_gabrovo@ro07.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, гр.Разград пл. „Независимост” № 1, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)617102
Адрес на електронна поща: ro17_delov@ro17.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр.Русе ул. "Майор Атанас Узунов" №19, п.к. 7002
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)808162
Факс: 082/808308
Адрес на електронна поща: ro18_delov@ro18.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис/дирекция за обслужване - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул."България" № 12, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)60 200
Адрес на електронна поща: td_smolyan@ro21.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул.”Търговска” № 43, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: 068/ 685 101
Факс: 068/ 600 291
Адрес на електронна поща: ro11_delov@ro11.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, гр.Силистра ул. „Генерал Скобелев” № 8
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: 086/815301
Факс: 086/820249
Адрес на електронна поща: ro19_delov@ro19.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис/дирекция за обслужване - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул."Кенали" № 1, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)692 302
Адрес на електронна поща: td_stzagora@ro24.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. "Любен Каравелов" №11, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: 096/390 105
Факс: 096/390 106
Адрес на електронна поща: td_montana@ro12.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, гр.Търговище пл. „Свобода” № 1
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: 0601/69 04 74
Факс: 0601/67512
Адрес на електронна поща: ro25_delov@ro25.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис/дирекция за обслужване - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, пл.„Свобода” № 2, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)609 454
Адрес на електронна поща: td_haskovo@ro26.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул."Дойран" №43, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)898336
Факс: 064/800738
Адрес на електронна поща: td_pleven@ro15.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр.Шумен пл. „Освобождение” № 2, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)856413
Адрес на електронна поща: ro27_delov@ro27.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - София-област
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, бул. “Витоша” № 6, ет. 6, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9334042, (02)9334027
Адрес на електронна поща: td_sofiaoblast@ro23.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Гьорче Петров ”№ 2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)889 101
Адрес на електронна поща: td_blagoevgrad@ro01.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. ”Демокрация” № 55, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)559144, (078)559148
Адрес на електронна поща: td_kyustendil@ro10.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, пл.”Свети Иван Рилски” 1Б, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)647170, (076)647164
Адрес на електронна поща: td_pernik@ro14.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Териториална дирекция на НАП - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Аксаков" 21, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98593821
Факс: (02)9864728
Адрес на електронна поща: td_sofia_grad@ro22.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Териториална дирекция на НАП - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 5Б, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)878129
Факс: (056)878152
Адрес на електронна поща: td_burgas@ro02.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Териториална дирекция на НАП - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, гр.Варна бул. "Осми Приморски полк" № 128, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)360885
Факс: 052/303354
Адрес на електронна поща: ro03_delov@ro03.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12.30-13.00
Териториална дирекция на НАП - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)617172
Факс: (062)625987
Адрес на електронна поща: td_velikotarnovo@ro04.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Териториална дирекция на НАП - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. "Скопие" № 106, п.к. 4030
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)935 402
Факс: (032)679757
Адрес на електронна поща: td_plovdiv@ro16.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Териториална дирекция на НАП "Големи данъкоплатци и осигурители"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Аксаков" №29
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98593915
Факс: (02)98593916
Адрес на електронна поща: td_gdo@ro29.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане