Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3165 Вписване в регистри на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри

   Хазартните игри се организират само с вписано в публичните регистри за типовете и модиификациите на игрално оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, произведени от местни или чуждестранни лица – производители, които имат издаден лиценз.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Хазарт
  • На основание на:
   • Закон за хазарта - чл. 20, ал. 2, чл.42. ал.1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • И. Д. Председател
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни от подаване на искането
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • И. Д. Председател
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Обжалването на услугата е пред съответния административен съд, по реда на АПК
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • 14 дневен срок.

  • Ограничения и условности:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел „Правни дейности и канцелария“
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, п.к. 1797
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9702 790, (02)9702 754
  Факс: (02)9702 777
  Адрес на електронна поща: au-bim@bim.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане