Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

   Регионалните здравни инспекции издават становище за спазване на граничните стойности за шум, въз основа на представени документи и проверка за съответствие на стойностите на показателите за шум, посочени в протокола от измерването на акредитирана лаборатория.
 • На основание на:
  • Закон за защита от шума в околната среда - чл. 16б
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 10 дни, ако са спазени здравните изисквания.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До изтичане на срока на удостоверението за удължено работно време, издадено от съответната общинска или районна администрация. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на здравеопазването
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Редът е определен в Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обществено здраве"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Западен, ул Перущица №1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 649000
Факс: 643438
Адрес на електронна поща: rzipd@plov.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Непрекъсваемо работно време от 8.30 до 17.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане