Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3116 Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза

   Отглеждането на насаждения от маслодайна роза и производството на продукти от цвят на маслодайна роза се осъществява след вписване в публичен национален електронен регистър, поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите. На регистрация подлежат и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за маслодайната роза - чл. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • началник на Общинска служба по земеделие
  • Срок за предоставяне:
   • 14-дневен от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Издава се за неопределен срок и има действие до настъпване на промяна в обстоятелствата по издаването му.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Административният акт се обжалва по реда на Адиминистративнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в 1- месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   • Услугата е първична и се получава чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването или лично/чрез пълномощник в звеното за административно обслужване.  

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
   • Регистър на розопроизводители; Регистър на розопреработватели; Регистър на обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и Регистър на насажденията от маслодайна роза
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Белоградчик
  Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис I" №6, п.к. 3900
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093653145 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_belograd4ik@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Брегово
  Адрес: обл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово, пл."Централен" № 1, п.к. 3790
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093122421 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_bregovo.2000@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Видин
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Рибарска" № 12 ет.3, п.к. 3700
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 094601124 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_vidin@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Грамада
  Адрес: обл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада, пл."Мико Нинов" № 1, п.к. 3830
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093372658 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_gramada@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Димово
  Адрес: обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово, ул."Георги Димитров" № 139, п.к. 3750
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093412231 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_dimovo@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Кула
  Адрес: обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул."Възраждане" № 40, п.к. 3800
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093832123 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_kulavd@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Общинска служба "Земеделие" - Ново село
  Адрес: обл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село, ул."Арх. И. Попов" № 92, п.к. 3784
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093162235 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_novoselo@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Офис "Ружинци"
  Адрес: обл. Видин, общ. Ружинци, с. Ружинци, ул. "Георги Димитров" № 24 ет 2, п.к. 3930
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 093242361 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_belograd4ik@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Офис "Макреш"
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Рибарска" № 12 ет 3, п.к. 3700
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 0882016547 мобилен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_makresh.1976@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Офис "Бойница"
  Адрес: обл. Видин, общ. Бойница, с. Бойница, ул."Георги Димитров" № 4, п.к. 3840
  Код за междуселищно избиране: 0359
  Телефон за връзка: 0882199854 мобилен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Адрес на електронна поща: osz_boynica@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане